hotel schools of distinctior
ESP | CAT | ENG

EUHT al EEES

Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

L’Espai Europeu d’Educació Superior és un àmbit d’organització educatiu iniciat l’any 1999 amb la Declaració de Bolonya que requereix harmonitzar els diferents sistemes educatius de la Unió Europea i proporcionar una forma eficaç d’intercanvi entre tots els estudiants, així com dotar d’una dimensió i d’una agilitat sense precedents al procés de canvi emprès per les universitats europees. S’integren actualment a l’EEES a part dels 27 països de la UE, altres com Rússia o Turquia fins arribar a la xifra total de 46 països participants.

L’objectiu d’aquest projecte és dotar a Europa d’un sistema universitari homogeni, compatible i flexible que faciliti la mobilitat d’un país a un altre per a estudiar i treballar; incrementar l’atractiu de l’educació superior a Europa per als estudiants, i estimular l’aprenentatge al llarg de tota la vida acadèmica i professional, incorporant coneixements i qualificacions de manera senzilla i comparable a tots els estats membres.

Les competències en aquest nou model son un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que descriuen els resultats de l’aprenentatge d’un programa educatiu, allò que un estudiant sap o pot demostrar al final del procés formatiu. Les competències es poden dividir en genèriques o transversals i específiques.

Les competències genèriques o transversals fan referència a tot allò que el graduat o graduada és capaç de fer quan finalitza el procés educatiu, independentment de la seva titulació concreta. Algunes de les competències transversals establides a l’EUHT StPOL son: esperit empresarial i d’innovació, sostenibilitat i compromís social; comunicació eficaç oral i escrita; coneixements d’una tercera llengua (de manera preferent, l’anglès); treball en equip; aprenentatge autònom i ús solvent dels recursos i les tecnologies de la informació.

D’altra banda, les competències específiques fan referència a la titulació concreta i descriuen què sap fer el titulat o la titulada en finalitzar els estudis específics. Poden classificar-se en disciplines, acadèmiques i professionals.

Eees a Espanya

El sistema espanyol d’ensenyaments universitàris, tot i haver començat l’adaptació de normatives europees puntuals, patia, però, de l’adequat marc legal que, d’una forma global, sostenia amb garanties la reforma universitària.

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats va assentar les bases per a realitzar un profund canvi a les universitats espanyoles.

El 26 d’octubre de 2007 el Consell de Ministres aprova el Reial Decret d’Ordenació d’Ensenyaments Universitaris oficials pel que es modifica el sistema de classificació de l’ensenyament superior. Aquest Reial Decret fixa una nova estructura de títols a tres nivells (grau, màster i doctorat) en consonància amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els graus espanyols, a diferència de la gran part de sistemes educatius europeus, és de 4 anys i 240 ECTS.

  European Credit Transfer Accumulation System (ECTS)

El sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS) permet mesurar el treball que ha de fer l’alumne per l’adquisició de les capacitats, les competències i els coneixements necessaris per superar les diferències materials del pla d’estudis.

Cada ECTS equival a 25 hores d’estudi, en les que s’inclou el temps dedicat a les hores lectives, a les hores de  treball de l’alumne, a les tutories, als seminaris, als treballs a les pràctiques o als projectes, així com al temps necessari per a preparar i fer exàmens i avaluacions. Inclou no només l’assistència a l’aula, sinó també les activitats que l’alumne porta a terme fora d’ella.

Aquest sistema suposa un autèntic canvi en la metodologia de l’educació superior europea. Un model més avançat en el qual l’alumne passa de la docència per ensenyament, basada en la recepció de coneixements, a la docència per aprenentatge, plantejada a partir del desenvolupament de competències.

A més, els crèdits ECTS constitueixen un veritable passaport per a transitar per les universitats europees amb plena seguretat. Són la passarel·la que facilita la mobilitat de l’alumnat pels diferents campus de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).